TROJANKI ponownie w repertuarze / The TROJAN WOMEN return to our repertoire

TROJANKI ponownie w repertuarze / The TROJAN WOMEN return to our repertoire

Po niemal trzech latach wielokrotnie nagradzane TROJANKI Eurypidesa w reżyserii Jana Klaty wracają do repertuaru Teatru Wybrzeże! Przedstawienie zostanie zaprezentowane w dniach 19 - 22 stycznia na Scenie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (ze względu na trwający remont Dużej Sceny). W dniach 21 i 22 stycznia spektakl będzie można obejrzeć z napisami w języku angielskim. Zapraszamy Państwa do zakupu ostatnich biletów na stronie www.bilety.teatrwybrzeze.pl lub w kasach biletowych Teatru Wybrzeże i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

O SPEKTAKLU

Do naszych czasów nie zachowały się żadne wzmianki, by Eurypides angażował się w jakąkolwiek działalność publiczną na rzecz swojego miasta. Nie wiemy również, by przyjaźnił się z wpływowymi politykami. Możliwe, że właśnie dlatego najczęściej przegrywał w konkursach tragediowych, które każdego roku odbywały się w Atenach ku czci Dionizosa…

Eurypidesa, który pozostawał na uboczu życia swojej społeczności cechował jednak ostry zmysł publicysty. Ten enfant terrible ówczesnej dramaturgii miał odwagę, by przemawiać własnym, często odosobnionym głosem. Doświetlał znane mity z nowej, nieoczywistej strony. Wykorzystywał je do stawiania trudnych, często bardzo niewygodnych pytań i nie podpowiadał łatwych, konsolidacyjnych odpowiedzi. W odróżnieniu od współczesnych mu artystów – przełamywał dotychczasowe konwencje tragediopisarskie i w sposób zupełnie nowy przedstawiał postaci kobiecie, które często stawały się protagonistkami jego utworów. Niejednokrotnie w sposób znaczący przewyższały inteligencją swoich scenicznych partnerów - jeżeli pamiętamy, że o wyniku konkursu tragediowego decydowali mężczyźni, tym bardziej nie powinny nas dziwić kolejne klęski Eurypidesa.

Nie dostarczał obywatelom swojego miasta łatwej i przyjemnej rozrywki. W TROJANKACH pokazał to, czego nie opowiedział nam Homer w ILIADZIE. Jak wyglądał poranek po zdobyciu Troi. Jak kobiety, do tej pory przedstawicielki królewskiego rodu, zostały zepchnięte na samo dno ludzkiej egzystencji. Jak wygląda ich relacja ze zwycięzcami, przedstawicielami wysokiej kultury helleńskiej, którzy mordując niewinnych i bezbronnych przekraczają granice barbarzyństwa. Pracując nad tym spektaklem twórcy starali się przyjrzeć procesowi dojrzewania do zemsty - ofiar na oprawcach. Pisząc TROJANKI w kontekście trwającej wojny peloponeskiej Eurypides otwarcie krytykował imperialne ambicje Ateńczyków. Starał się im uświadomić, że w żadnym konflikcie zbrojnym nie ma zwycięzców ani zwyciężonych. Grecy z eposu Homera podobnie, jak współcześni Eurypidesowi Ateńczycy, uwierzyli, że są niepokonani i to sprawdziło na nich zgubę.

„Klata buduje poczucie tragizmu, a potem pokazuje, że to był tylko błysk, bo już do takich myśli i uczuć nie jesteśmy zdolni. Przyzwyczajamy się. I właśnie to w znakomitych gdańskich TROJANKACH jest najbardziej przerażające.”

Jacek Wakar, kwartalnik Więź

NAGRODY

*Najlepszy spektakl 25. Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi.
*Nagroda 12. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia dla Mirka Kaczmarka za scenografię TROJANEK.
*Jeden z najlepszych spektakli sezonu 2018/2019 wg ankiety miesięcznika Teatr.
*Nagroda Teatralna Miasta Gdańska, Nagroda Splendor Gedanensis i Pomorska Nagroda Artystyczna dla Doroty Kolak za rolę Hekabe w TROJANKACH.
*Nagroda Teatralna Marszałka Województwa Pomorskiego dla Mirka Kaczmarka za scenografię i kostiumy do TROJANEK.
*Nagroda Teatralna Marszałka Województwa Pomorskiego dla Krzysztofa Matuszewskiego za rolę Polymestora w TROJANKACH.
*Nagroda Specjalna Teatralna Marszałka Województwa Pomorskiego dedykowana pamięci prof. Jana Ciechowicza dla Magdaleny Gorzelańczyk za rolę Polykseny w TROJANKACH.

THE TROJAN WOMEN RETURN TO OUR REPERTOIRE

After almost three years, Euripides' award-winning TROJAN WOMEN, directed by Jan Klata, returns to the repertoire of the Wybrzeże Theatre! The play will be presented from 19 to 22 January on the Gdańsk Shakespeare Theatre Stage (due to the ongoing renovation of the Main Stage). On 21-22  January the play will be available with English subtitles. We invite you to purchase the last tickets at www.bilety.teatrwybrzeze.pl or at the ticket offices of Teatr Wybrzeże and Gdańsk Shakespeare Theatre.

ABOUT THE TROJAN WOMEN

There is no record to date of Euripides engaging in any public activity for his city. We also do not know whether he was friends with any influential politicians. This may have been the reason why he mostly lost in the tragedy competitions that were held every year in Athens in honour of Dionysus…

Euripides, who remained on the sidelines of his community's life, was nevertheless characterised by a sharp critical mind of a journalist. This enfant terrible of the drama of the time had the courage to speak in his own, often isolated voice. He shed light on well-known myths from a new, unobvious angle. He used them to pose difficult, often very uncomfortable questions and did not suggest easy, consolidative answers. Unlike his contemporaries, he broke with existing tragedy-writing conventions and presented his female characters in a completely new way, often as protagonists of his works. Many times they were significantly superior in intelligence to their onstage partners - if we remember that the outcome of the tragedy contests was decided by men, we should not be surprised by Euripides' successive failures.

He did not provide his fellow citizens with a nice and easy entertainment. In THE TROJAN WOMEN, he showed us what Homer did not tell us in THE ILIAD. What was the morning after the fall of Troy like. How women, until then representatives of the Royal lineage, have been pushed to the very bottom of human existence. What is their relationship with the conquerors, representatives of high Hellenistic culture, who by murdering the innocent and defenceless cross the boundaries of barbarism. While working on this production, the authors attempted to look at the process of maturing into vengeance - the victims against the perpetrators. Writing THE TROJAN WOMEN in the context of the ongoing Peloponnesian War, Euripides openly criticised the Athenians' imperial ambitions. He strove to make them understand that in any armed conflict there are no winners or losers. The Greeks in Homer's epic, like Euripides' Athenian contemporaries, believed they were invincible and this brought doom upon them.

"Klata constructs a sense of tragedy, and then shows that it was only a flash, because we are no longer capable of such thoughts and feelings. We are getting used to it. And that's what's most frightening about Gdańsk's excellent THE TROJAN WOMEN."

Jacek Wakar, Więź quarterly magazine

AWARDS

*Best production of the 25th International Festival of Plays Pleasant and Unpleasant in Łódź.
*Award of the 12th Divine Comedy International Theatre Festival [Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia] in the category stage design for Mirek Kaczmarek for THE TROJAN WOMEN.
*One of the best plays of the 2018/2019 season according to a survey by Theatre [Teatr] magazine.
*The Theatre Award of the City of Gdańsk, the Splendor Gedanensis Prize and the Pomorze Art Award for Dorota Kolak for the role of Hekabe in THE TROJAN WOMEN.
*Theatre Award of the Marshal of Pomorskie Voivodeship for Mirek Kaczmarek for stage and costume design for THE TROJAN WOMEN.
*Theatre Award of the Marshal of Pomorskie Voivodeship for Krzysztof Matuszewski for the role of Polymestor in THE TROJAN WOMEN.
*Special Theatre Award of the Marshal of Pomorskie Voivodeship dedicated to the memory of Prof. Jan Ciechowicz for Magdalena Gorzelańczyk for the role of Polyxena in THE TROJAN WOMEN.