Sukces naszego Teatru

Sukces naszego Teatru

Miło nam poinformować, że projekt Teatru Wybrzeże pt. „Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże - Dużej Sceny i Sceny Malarnia. Etap I - przygotowanie dokumentacji projektowej" zgłoszony do konkursu o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 10, Poddziałanie 10.2.2), uzyskał pozytywną opinię i dofinansowanie w wysokości 573.750,00 zł netto, które stanowi 75% wartości projektu (łączna wartość projektu to 765 000 zł netto).

Umowa o dofinansowanie została podpisana przez Marszałka Województwa Pomorskiego 3 marca 2014 roku.

Projekt polegać będzie na przygotowaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji pt. „Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże - Dużej Sceny i Sceny Malarnia - wraz z poprawą stanu zabytkowego obiektu Starej Apteki i podniesieniem jakości przestrzeni publicznej na ulicy Teatralnej" planowanej do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach projektu zostanie wykonany projekt budowlany, wykonawczy, projekt wnętrz, projekt modernizacji Dużej Sceny wraz z niezbędnymi ekspertyzami. Ostatecznym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże.