RESZTKI po angielsku / REMNANTS in English

RESZTKI po angielsku / REMNANTS in English

Dzisiaj i jutro na Scenie Malarnia spektakl RESZTKI w reżyserii Eweliny Marciniak zostanie zaprezentowany z napisami w języku angielskim. Teatr Wybrzeże wychodzi z tą inicjatywą z myślą o turystach oraz obcokrajowcach mieszkających w Trójmieście. Zapraszamy do teatru!

O SPEKTAKLU

„Nigdy nie wiesz, co ci zapadnie w pamięć, ani czego się będziesz wstydził…” – mówi jeden z bohaterów RESZTEK. To spektakl o pamięci, wygnaniu i tęsknocie za światem, którego już nie ma. Za mieszkańcami, po których pamięć zatarto, jak po nic nie znaczącym epizodzie.

Adaptacja oparta jest na wątkach zaczerpniętych ze STRAMERA Mikołaja Łozińskiego, sugestywnej, wielogłosowej kroniki losów żydowskiej rodziny z przedwojennego Tarnowa oraz dwóch epizodów z WYJECHALI W. G. Sebalda. Łoziński w swej książce w subtelny sposób kreśli intymny portret wielodzietnej żydowskiej rodziny u progu II wojny światowej – czyli u końca epoki, przekreślonej za chwilę przez Zagładę. Sebald przywołuje losy zachodnioeuropejskich Żydów–wygnańców, konstruując swą opowieść jak zbieracz: idzie tropem fotografii, własnych wspomnień o bohaterach, ich pamiętników, zapisanych tras wędrówek i przymusowych emigracji. To swoista forma kultywowania pamięci.

„To spektakl kalejdoskop, geometryczne, nawiązujące do konstruktywizmu elementy scenografii i kolorowe stroje bohaterów układają się w coraz to nowe mozaiki. Przewodniczką-wywoływaczką, Kantorem tego świata jest Róża (Dorota Kolak). To rola piętrowa, tak jak każda w tym spektaklu, który ucieka od dosłowności i prób łatwego utożsamiania się. Jest w wizji Marciniak konsekwencja i z każdą kolejną sceną ten świat wciąga bardziej.”

Aneta Kyzioł, Polityka.pl

Ewelina Marciniak - etatowa reżyserka Teatru Wybrzeże, jedna z najbardziej utalentowanych i nagradzanych artystek teatralnych młodego pokolenia. Laureatka Paszportów Polityki i prestiżowej Nagrody Teatralnej Faust za reżyserię BOKSERA wg prozy Szczepana Twardocha na deskach hamburskiego Thalia Theater. Pracuje w teatrach w Polsce, Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

Jarosław Murawski
na motywach STRAMERA Mikołaja Łozińskiego i WYJECHALI W.G. Sebalda
RESZTKI
Reżyseria: Ewelina Marciniak
Adaptacja i dramaturgia: Jarosław Murawski
Scenografia: Grzegorz Layer i Ewelina Marciniak
Kostiumy: Natalia Mleczak
Choreografia: Dominika Knapik
Muzyka: Wacław Zimpel
Reżyseria świateł: Aleksandr Prowaliński
Realizacja wideo: Nastazja Gonera, Tomek Gajewski, Piotr Krygiel, Przemek Chojnacki
Projekt plakatu, zdjęcia: Natalia Kabanow

W spektaklu występują: Dorota Kolak - Róża, Krzysztof Matuszewski - Ferber, Katarzyna Dałek - Rena, Piotr Biedroń - Rudek, Piotr Chys - Nathan, Magdalena Gorzelańczyk - Rywka, Jacek Labijak - Botwina, Wacław Zimpel - Paul, nauczyciel, muzyka na żywo, Magdalena Boć - Zuzanna Lipska (wideo).

Asystent reżysera: Piotr Biedroń
Inspicjent-sufler: Weronika Mathes

Premiera: 22 października 2021 roku na Scenie Malarnia
Czas: 2 godziny (bez przerw)

REMNANTS IN ENGLISH

On 23 and 24 September at the Malarnia Stage, the play REMNANTS, directed by Ewelina Marciniak, will be staged with English subtitles. The Wybrzeże Theatre launches this initiative with tourists and foreigners living in the Tri-City in mind. Come and join us at our theatre!

ABOUT THE PERFORMANCE

"You never know what you will remember or be ashamed of..." - says one of the characters in REMNANTS. It's a play about memory, exile and longing for a world that is no longer there. Remembering the inhabitants whose memory has been obliterated, as if they were a meaningless episode.

The adaptation is based on motifs taken from Mikołaj Łoziński's STRAMER, an evocative, multi-voiced chronicle of fates of a Jewish family from pre-war Tarnów, as well as two episodes from W. G. Sebald's The Emigrants. In his book, Łoziński subtly creates an intimate portrait of a large Jewish family at the outbreak of World War II - that is, at the end of an era, soon to be erased by the Holocaust. Sebald evokes the fate of Western European Jewish exiles, constructing his story like a collector: he follows the trail of photographs, his own memories of the protagonists, their diaries, recorded itineraries and forced emigrations. This is a peculiar form of cultivating remembrance.

"It's a kaleidoscope performance, the geometric, constructivist-inspired set components and the colorful costumes of the characters are arranged in ever-changing mosaics. The guide-evocator, the Cantor of this world is Róża (Dorota Kolak). It's a multi-layered part, as is every part in this show, which eschews literalism and attempts at easy identification. There is consistency in Marciniak's vision, and with each successive scene this world draws one deeper in."

Aneta Kyzioł, Polityka.pl

Ewelina Marciniak - full-time director of the Wybrzeże Theatre, one of the most talented and award-winning theatre artists of the younger generation. Winner of the Paszporty Polityki [Polityka Passports] and the prestigious Faust Theatre Award for directing BOKSER based on the prose of Szczepan Twardoch on the stage of Hamburg's Thalia Theatre. She works in theatres in Poland, Germany, Austria and Switzerland.

Jarosław Murawski
Based on the motifs of Mikołaj Łoziński's STRAMER and The Emigrants by W.G. Sebald
REMNANTS
Director: Ewelina Marciniak
Adaptation and dramaturgy: Jarosław Murawski
Set design: Grzegorz Layer and Ewelina Marciniak
Costume design: Natalia Mleczak
Choreography: Dominika Knapik
Music: Wacław Zimpel
Lighting Director: Aleksandr Prowaliński
Video production: Nastazja Gonera, Tomek Gajewski, Piotr Krygiel, Przemek Chojnacki
Poster design, photos: Natalia Kabanow

The play performers: Dorota Kolak - Róża, Krzysztof Matuszewski - Ferber, Katarzyna Dałek - Rena, Piotr Biedroń - Rudek, Piotr Chys - Nathan, Magdalena Gorzelańczyk - Rywka, Jacek Labijak - Botwina, Wacław Zimpel - Paul, teacher, live music, Magdalena Boć - Zuzanna Lipska (video).

Assistant Director: Piotr Biedroń
Stagehand-Prompter: Weronika Mathes

Première: 22 October 2021 on Malarnia Stage
Duration: 2 hours (no intervals)