Rekrutacja

Rekrutacja

Teatr Wybrzeże poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. księgowości-kasjer.

- miejsce pracy: Gdańsk, ul. Św. Ducha 2
- rodzaj umowy: umowa o pracę
- wymiar czasu pracy: 1/1

Od kandydatów oczekujemy:

- wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe (ekonomia/finanse/rachunkowość)
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
- praktyczna znajomość i sprawna obsługa programów finansowo-księgowych (mile widziany ENOVA)
- dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie arkusza kalkulacyjnego MS Excel)
- praktyczna znajomość polskich standardów rachunkowości oraz przepisów podatkowych (VAT, CIT)
- odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność
- umiejętność organizacji pracy, samodzielność, operatywność

Opis stanowiska:

- wystawianie i księgowanie faktur sprzedaży oraz faktur korygujących
- sporządzanie i wysyłanie miesięcznych zeznań VAT (JPK_V7M, VAT-UE) i korekt VAT
- rozliczanie i uzgadnianie sald na kontach dotyczących podatku VAT
- sporządzanie dokumentacji dotyczącej wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (WNT)
- kontrola prawidłowości ujęcia wszystkich transakcji w rejestrach VAT (transakcji krajowych i zagranicznych)
- kompletowanie dokumentacji oraz raportów z kas biletowych
- udział w procesie zamknięcia miesiąca oraz zamknięcia roku (weryfikacja kompletności sprzedaży, analiza poprawności danych zgromadzonych w systemach)
- prowadzenie kasy głównej i kasy ZFŚS
- prowadzenie spraw związanych z eksploatacją kas fiskalnych, pilotowanie terminowości przeglądów okresowych tych kas

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w instytucji o ugruntowanej pozycji
- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju zawodowego poprzez liczne szkolenia i ciekawe zadania, przyjazną atmosferę

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@teatrwybrzeze.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji przez Teatr Wybrzeże w Gdańsku dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji.”

Teatr zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Kandydat którego zaprosimy na spotkanie zostanie poproszony o udostępnienie do wglądu dodatkowo: dokumentów poświadczających wykształcenie; świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia; innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy. Termin nadsyłania ofert pracy upływa z dniem 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe informacje:

Wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016  roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest Teatr Wybrzeże z siedzibą przy ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk.
2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@teatrwybrzeze.pl.
3) Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.
4) Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane będą przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
5) Kandydat do pracy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres danych, które należy podać w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjny.
7) Dane osobowe kandydata do pracy mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8) Zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania się ze zgody lub odmową podania danych jest brak możliwości przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji,
9) Dane osobowe kandydata do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, nie będą też przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
10) Kandydat do pracy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie jego danych osobowych naruszało przepisy RODO.