Ogłoszenie o zatrudnieniu

Ogłoszenie o zatrudnieniu

Teatr Wybrzeże poszukuje kandydata na stanowisko Konserwator.

1. Wymagania:

- wykonywanie drobnych napraw wodno-kanalizacyjnych, montażowych oraz wyposażenia budynków, remonty pomieszczeń, w tym prace malarskie jak i inne prace konserwatorsko-gospodarcze
- prace gospodarcze w obejściu teatru, utrzymanie ładu i porządku, także wokół budynków
- stała kontrola stanu technicznego obiektów
- utrzymywanie powierzonych urządzeń w należytym stanie technicznym
- przestrzeganie zasad etyki oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska
- uprawnienia elektryczne SEP G1
- umiejętność bezpiecznego posługiwania się podstawowymi narzędziami mechanicznymi (np. szlifierka kątowa, piłą)
- umiejętność czytania i rozumienia instrukcji obsługi urządzeń

Dodatkowym atutem będzie:

uprawnienia elektryczne SEP G1
posiadanie prawa jazdy kategorii B
doświadczenie na podobnym stanowisku
doświadczenie przy wykonywaniu prac elektrycznych, hydraulicznych oraz remontowych
brak przeciwwskazań do przenoszenia ciężarów oraz pracy na wysokości
samodzielności, zaangażowania i dyspozycyjności,
dobrej organizacji pracy

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- ciekawa praca w kameralnym zespole

Prosimy o przesłanie CV w formie pdf opisanych imieniem i nazwiskiem na adres: sekretariat@teatrwybrzeze.pl.

Prosimy również o przesłanie klauzuli: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych prawa dla potrzeb obecnie rekrutacji.”

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Na zgłoszenia czekamy do 29 września 2023 roku.

Dodatkowe informacje:

Wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest Teatr Wybrzeże z siedzibą przy ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk.
2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@teatrwybrzeze.pl.
3) Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.
4) Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane będą przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
5) Kandydat do pracy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres danych, które należy podać
w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjny.
7) Dane osobowe kandydata do pracy mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8) Zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania się ze zgody lub odmową podania danych jest brak możliwości przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji,
9) Dane osobowe kandydata do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane, nie będą też przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
10) Kandydat do pracy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie jego danych osobowych naruszało przepisy RODO.