Ogłoszenie o zatrudnieniu

Ogłoszenie o zatrudnieniu

Teatr Wybrzeże poszukuje kandydata na stanowisko Montażysty.

1. Wymagania:

- wykształcenie zawodowe lub średnie
- zdolność do wykonywania pracy fizycznej i pracy na wysokości
- obsługa narzędzi oraz elektronarzędzi
- dyspozycyjność – praca rano i wieczorem

2. Warunki pracy:

- wymiar czasu pracy: etat
- montaż dekoracji, przygotowanie spektaklu
- obsługa techniczna prób i przedstawień
- pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika
- miejsce świadczenia pracy: Teatr Wybrzeże w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2, 80-834

3. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV);
- list motywacyjny;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 06 marca 2023 roku na adres sekretariat@teatrwybrzeze.pl, temat „praca”.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji przez Teatr Wybrzeże w Gdańsku dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji.”

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kandydat którego zaprosimy na spotkanie zostanie poproszony o udostępnienie do wglądu dodatkowo:

- kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie
- świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia;
- innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej prac (dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach)

Dodatkowe informacje:

Wypełniając obowiązek ustawowy uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych kandydata do pracy jest Teatr Wybrzeże z siedzibą przy ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk.
2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@teatrwybrzeze.pl.
3) Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.
4) Dane osobowe kandydata do pracy przetwarzane będą przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
5) Kandydat do pracy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale zakres danych, które należy podać
w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjny.
7) Dane osobowe kandydata do pracy mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8) Zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania się ze zgody lub odmową podania danych jest brak możliwości przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji,
9) Dane osobowe kandydata do pracy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane, nie będą też przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
10) Kandydat do pracy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie jego danych osobowych naruszało przepisy RODO.

Opublikowano: