Przebudowa

 

W Teatrze Wybrzeże trwają prace budowlane, których efektem będzie powstanie nowej sceny teatralnej Stara Apteka, modernizacja istniejącej Sceny Malarnia oraz Dużej Sceny, a także podniesienie jakości przestrzeni ulicy Teatralnej. Realizacja inwestycji została podzielona na kilka etapów, zakończenie wszystkich prac planowane jest na 2020 rok. Teatr dysponuje pełną dokumentacją projektową oraz wymaganymi pozwoleniami dla całego zakresu prac. W 2015 roku wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę dla większości planowanych prac. Dokumentacja została wykonana przez Autorską Pracownię Architektoniczną - Jacek Bułat z Poznania. Pozostałe prace projektowe wykonane zostały odrębnie przez pracownię WAPA Krzysztof Kozłowski z Sopotu.

Prace budowlane w Teatrze Wybrzeże trwają od końca 2014 roku. W latach 2014-2016 wykonano prace przygotowawcze tj. wykonanie wyburzeń, badań archeologicznych, zabezpieczenie wykopu a także budowę podziemnego budynku technicznego na dziedzińcu Teatru. W grudniu 2016 roku wykonawca przystąpił do wykonywania stanu surowego budynku sceny Stara Apteka (firma Poleko Sp. z o. o. z Gdańska). Planowany termin zakończenia inwestycji i uruchomienia sceny Stara Apteka to koniec czerwca 2018. W wyniku tej inwestycji w Gdańsku będziemy mieli aż cztery sceny. Scena Stara Apteka będzie mniej więcej takiej wielkości jak Scena Malarnia czy Scena Kameralna w Sopocie, tak by można było wymiennie prezentować na nich spektakle. Powstanie też nowy, przeszklony łącznik między nową sceną a głównym budynkiem Teatru, z widokiem na Targ Węglowy.

W kolejnych latach prace obejmą modernizację Sceny Malarnia i budynku głównego z Dużą Sceną - zmodernizowane zostanie foyer oraz widownia Dużej Sceny. Złożono wniosek o dofinansowanie tych prac ze środków unijnych – z programu Infrastruktura i Środowisko (termin realizacji inwestycji to 2019-2020). Ponadto, w porozumieniu z gminą Gdańsk, na 2018 rok planowane jest również wykonanie remontu nawierzchni i modernizacja oświetlenia na ulicy Teatralnej, w celu uczynienia z tej uliczki nowej przyjaznej przestrzeni miejskiej.

O STAREJ APTECE

Dzięki realizacji inwestycji dotychczasowa oferta wzbogacona zostanie o nowe spektakle bazujące na kontakcie z widzem i umożliwi zwiększenie częstotliwości wystawiania spektakli będących już w repertuarze. Nowa scena będzie miejscem wyjątkowym, które pozwoli na wprowadzenie zupełnie nowej jakości oferty. Głównym założeniem i zasadą funkcjonowania sceny Stara Apteka będzie prezentacja kultury z krajów bałtyckich: Szwecji, Finlandii, Rosji, Estonii, Łotwy, Litwy, Niemiec i Dani. Nawiązywać będzie ona do najlepszych tradycji hanzeatyckiego Gdańska, będącego miejscem spotkań i wymiany idei. Na deskach Teatru prezentowane będą premierowe spektakle dotyczące problematyki i historii krajów bałtyckich oraz przedstawienia oparte na literaturze m.in. szwedzkiej, rosyjskiej i niemieckiej. Utworzenie nowej sceny w budynku Przejście Bramne pozwoli na odrodzenie tradycji wielokulturowości Gdańska i wprowadzenie unikatowej w skali regionu stałej oferty spektakli dla turystów z krajów basenu Morza Bałtyckiego, które promować będą ich dorobek historyczny, kulturalny i literacki. Nowa scena umożliwi wykreowanie unikatowej w skali województwa oferty, która związana będzie z wprowadzeniem jednej premiery w sezonie artystycznym, wystawianej z tłumaczeniami m.in. w językach z krajów bałtyckich. Tłumaczenia będą prezentowane w formie ustnej, gdyż właśnie translacja symultaniczna jest najbardziej nieinwazyjna, a zarazem kompatybilna z dynamiką spektaklu teatralnego. W działania dotyczące tłumaczeń włączony zostanie Uniwersytet Gdański, co pozwoli na pozyskanie wykwalifikowanej kadry filologów, a zaangażowanie we wspólne działania innych instytucji kultury, przełoży się na wymianę kontaktów, myśli, doświadczeń i zacieśnienie relacji między działaniami artystycznymi Teatru a rozwojem kultury krajów bałtyckich. Pomysł ten, z uwagi na swoją oryginalność i unikatowość, cieszy się poparciem zarówno władz Uniwersytetu Gdańskiego, jak i instytucji kultury, organizacji działających w zakresie turystyki oraz władz Gdańska, czego wyrazem są liczne listy intencyjne w zakresie przyszłej współpracy. Stara Apteka będzie również miejscem otwartym dla teatrów offowych, teatrów tańca, sceną multidyscyplinarną. Odbywać się będą na niej pokazy filmów, koncerty zespołów i muzyków, m.in. z krajów bałtyckich oraz debaty i spotkania z pisarzami i artystami wizualnymi. Będzie to miejsce wnoszące wkład w szerzenie wiedzy, wymianę idei kultury pomiędzy Gdańskiem i krajami z basenu Morza Bałtyckiego.

Logotypy